Vilka är vi då?

Verksamheten

Gruppaktiviteter

Till bildgalleriet

Lite beröm

Till startsidan

Mål: Familjedaghemmet ska vara en verksamhet för barn och vuxna där alla känner sig trygga. Alla barn är lika värda. Vi respekterar olikheter och olika åsikter. Vi skapar en trygg miljö för alla barn.

Vi accepterar ingen form av kränkande behandling. Vi arbetar för att motverka, förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling.


Vår likabehandlingsplan bygger på:

Skolverkets allmänna råd och kommen-

tarer för arbete med att främja likabehandling, 2006.


Lagens mål. Att främja barns och elevers lika rättigheter. Att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsned-

sättning. Att motverka annan kränkande behandling.


Kränkning: Kränkning kan vara

Fysiska – bli utsatt för t.ex slag eller knuffar.

Verbala – bli hotad, retad eller kallad fula ord.

Psykosociala – blickar och miner.

Får inte vara med och leka, blir inte bjuden på kalas o.s.v.


Målgrupp: Barn, personal och föräldrar


Vi förebygger genom att:

Föregå med gott exempel, visa hänsyn, respekt och förståelse för varandra. Behandla alla rättvist.

Synliggöra varje barn i det dagliga arbetet. Lyfta fram barnens olikheter och se mångfalden som en tillgång.

Skapa vi-känsla i gruppen.

Låta barnen vara delaktiga. Ha tydliga gränser och regler som ska vara väl kända av barnen och föräldrarna.

Vi vuxna är ärliga mot varandra och ger positiv kritik.


Vi upptäcker genom att:

Observera barnens lek och beteende. Lyssna på barnen och på varandra.

Vi åtgärdar genom att:

Alltid ingripa när vi uppfattar att någon blivit kränkt. Vi rättar till utan att själva kränka. Händelsen skrivs ner och i de fall som vi anser att det behövs informeras föräldrarna och vi gör en gemensam åtgärdsplan.


Vi informerar genom att:

Delge nya föräldrar likabehandlingsplanen vid inskolning.

Diskutera innehållet på föräldramöten och/eller vid utvecklingssamtal.

Skriva in planen på våra respektive hemsidor.  


Ansvar.

Ansvaret ligger hos alla i samverkans-

enheterna Bullerbyn/Bläckfisken.


Uppföljning:

Vi utvärderar och uppdaterar likabehandlingsplanen årligen vid

kommande planeringsdagar.

Bullerbyns/Bläckfiskens likabehandlingsplan

ALLA BARN ÄR LIKA MYCKET VÄRDA!